ZABITA
  Zabıta nın Görevleri
 
                 BELEDİYE ZABITA TEŞKİLATININ YAPACAĞI GÖREVLERDEN ÖRNEKLER
 
1)-Belediye zabıtası, Belediye sınırları içersinde ve mücavir alanlarda, Halkın Sıhhat, Huzur,
Ve beldenin düzenini sağlayıp korumak, Kanun ve tüzük, yönetmeliklerin verdiği yetkileri kullanmak.
     Bu görevlerini icra edebilmesi için günün 24 saatinde nöbetleşerek görevlerini sürdürürler.
2)-Büyük şehir sınırları içersin de ki teşkilatlar yasaların verdiği yetkileri müşterek olarak kullanırlar.
3)-Belediye zabıtası, Fazla çalışma ücretlerini, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 101 . maddesi gereğince Devlet personel Dairesi Başkanlığının görüşü alındıktan sonra Belediye Başkanının onayı ile 5393 Sayılı Belediye kanununa göre fazla çalışma ücreti verilir.
4)-Belediye zabıta teşkilatları zabıta hizmetlerinin yürütülmesinde günün 24 saatinde ve resmi tatil günleri dahil olmak üzere görevlerini nöbetleşerek başarılı bir şekilde yürütürler.
5)-Belediye zabıta teşkilatları,37 Kanun ve 13 Yönetmelik 4 tüzük 3 nizamname ile görevlerini başarılı bir şekilde yürütmektedirler.
6)-Zabıta teşkilatının kullandığı 25 Adet Zabıt varakası, 5 Adet Tebligatlar, 5 Adet Raporlar,12 Adet defterlerle Genel çalışmalarını başarı ile yürütmektedirler.
 
 
 
                     
                          BELEDİYE   ZABITA   TEŞKİLATININ   ZABIT VARAKALARI
        
1)-Kabahatler Kanununa ait idari yaptırım karar tutanağı.
2)-Zabıt Varakası.
3)-İlan Zabıt Varakası.
4)-İşgaliye Zabıt Varakası.
5)-İnşaatla ilgili Zabıt Varakası.
6)-775 Sayılı Gece kondu kanununa göre Zabıt Varakası.
7)-Tesbit Zabıt Varakası.
8)-Hafta tatili kanununa ait Zabıt Varakası.
9)-Etiketle ilgili Zabıt Varakası.
10)-Ölçü ve Ayar kanununa ait Zabıt Varakası.
11)-Fikir ve Sanat eserleri ile ilgili Zabıt Varakası.
12)-Çevre kanununa göre Tanzim edilen Zabıt Varakası.
13)-Sigara yasağı ile ilgili Zabıt Varakası.
14)-Ticaretten men zabıt varakası
15)-Sağlık, Gıda Maddeleri Denetimleri ile ilgili Zabıt Varakası.
16)-Tarihi Eserleri tahribatlarına tanzim edilecek zabıt varakası.
17)-Kaçak, Kazı, Hafriyatlara tanzim edilecek zabıt varakaları.
18)-Asker Aileleri ile ilgili tanzim edilecek zabıt varakaları.
19)-Fakir Ailelerle ilgili tanzim edilecek zabıt varakası.
20)-Kaçak Et kesimleri ile ilgili zabıt varakaları.
21)-Bulunan kayıp eşyalarla ilgili zabıt varakası.
22)-İmha edilecek maddelerle ilgili zabıt varakası.
23Belediyenin mallarına zarar verenlere tanzim edilecek zabıt varakası.
24)-Her türlü temizlikle ilgili zabıt varakası.
25)- İşyeri şirket kuruluşları ile ilgili zabıt varakası. 
 
 
 
          BELEDİYE ZABITA TEŞKİLATININ KAYIT DEFTERLERİ
1)-Evrak kayıt defteri.
2)-Zimmet kayıt defteri.
3)-Demirbaş eşyalar kayıt defter.
4)-Günlük çalışma kayıt defteri.(İcmal defteri)
5)-Ölçü ve ayarları muayeneleri kayıt defteri.
6)-Zabıt ve ceza kayıt defteri.
7)-İlanlarla ilgili kayıt defteri.
8)-Evcil hayvanları kayıt defteri.
9)-Esnaf sicil kayıt defteri.
10)-Toplu taşımacılıkla ilgili ruhsat kayıt defteri.
11)-İşyeri çalışma ruhsatları kayıt defteri.
12)-İşyeri ruhsatları karar defteri.
 
 
BELEDİYE ZABITA TEŞKİLATINI İLGİLENDİREN TEBLİGATLAR
 
1)-Ceza tebligatları.
2)-Evrak tebligatları.
3)-Amme alacakları tebligatları.
4)-Görevle ilgili tebligatlar.
5)-7201 sayılı Tebligat kanununa göre yapılan tebligatlar.
 
 
 
          BELEDİYE ZABITA TEŞKİLATININ RAPORLARI
 
 
1)-Haftalık Çalışma Raporları.
2)-Aylık Çalışma Raporu.
3)-Denetimlerle ve verilen görevlerde ilgili çalışma raporu.
4)-Yıllık Çalışma Raporu.
5)-Çalışmalar ve evraklarla, görevle ilgili Raporlar.
 
 
       BELEDİYE ZABITA MEMURLARININ GÖREVE ÇIKARKEN EVRAK ÇANTASI
 
1)-Günlük hizmet belgesi.
2)-Kılık kıyafetinin düzgün olması.
3)-Zabıt varakası.
4)-İntacı yapılacak Günlük, Evraklar alınır.
5)-Zabıta Talimatnamesi.
6)-Demirbaş ve diğer malzemeler.
7)-Resmi araç ve gereçler.
8)-İdari yaptırım karar tutanağı alınır.
 
Hizmete hazır göreve çıkabilir.
 
 
 
 
 
 
 
               BELEDİYE ZABITASI YÖNETMELİKLERİ
 
1)-Belediye Zabıta Yönetmeliği.
2)-Pazar Yerleri Yönetmeliği.
3)-Sıhhi Zabıta Yönetmeliği.
4)-Belediye sınırları içersinde toplu taşımacılık la ilgi Yönetmelik.
5)-Hayvan sağlığı zabıtası Yönetmeliği.
6)-Ruhsatlarla ilgili teknik zabıta sınıflandırma yönetmeliği.
7)-Zabıta çalışma yönetmeliği.
8)-Mezarlıklar yönetmeliği.
9)-Zabıta Talimatnamesi.
10)-Binaları Yangından Koruma Yönetmeliği
11)-İşyeri Açma ve Çalışma Yönetmeliği
12)-İl Özel İdaresi Ve Belediye Hizmetlerine Katılım Yönetmeliği (Gönüllülük).
13)-Belediye Hizmetlerine Katılım Çalışma Yönetmeliği.
 
 
                BELEDİYE ZABITA TEŞKİLATININ ÇALIŞTIĞI YETKİLİ KANUNLAR
 
 
 
 
 1)-394 Sayılı Hafta Tatili Kanunu.
2)-831 Sayılı Sular Kanunu.
3)-5490 Sayılı Kanun, Bina ve sokak tabelaları ile ilgili Kanun.
4)-4077 Sayılı Tüketiciyi Koruma Kanunu.
5)-2548 Sayılı Ceza evlerinde tutuklularla ilgili Kanun.
6)- 4109 Sayılı Asker ailesi Kanunu.
7)-2464 Sayılı Belediye gelirleri Kanunu.
8)-6831 Sayılı Orman Kanunu.
9)-80 Sayılı Haller kanunu.
10)-5393 Sayılı Belediye Kanunu.
11)-5216 Sayılı Büyük Şehir Belediyesi Kanunu.
12)-7269 Sayılı Afetler kanunu.
13)-3516 Sayılı Ölçüler Kanunu.
14)-3572 Sayılı İşyeri ruhsatları Hakkında Kanun.
15)-5846 Sayılı Fikir ve Sanat eserleri kanunu.
16)-6183 Sayılı Amme Alacakları Kanunu.
17)-5326 Sayılı Kabahatler Kanunu.
18)-3194 Sayılı İmar Kanunu.
19)-775 Sayılı Gecekondu Kanunu.
20)-2862 Sayılı Kültür ve Tabi varlıklar Kanunu.
21)-1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha   kanunu.
22)-5179 Sayılı Gıdaların Üretimi, Denetimi, Kanunu.
23)-5179 Sayılı Gıda Üretimi ve Tüketimi, Kanunu.
24)-2872 Sayılı Çevre Kanunu.
25)-3285 Sayılı Hayvan Sağlığı Zabıtası Kanunu.
26)-5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu.
27)-2918 Sayılı Kara yolları Trafik Kanunu.
28)-7201 Sayılı Tebligatlar Kanunu.
29)-4207 Sayılı Tütün ve Mamulleri Kanunu.
30)-634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu.
31)-657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
32-)363 Nolu Vergi Usül Kanunu
33)-5560 Sayılı Kanun
34)-2559 Sayılı Polis Vazife ve Selahiyeti Kanunu.
35)-Türk Ceza Kanunu
36)-7126 Sayılı Sivil Savunma Kanunu
37)-3634 Sayılı Milli Müdafa Kanunu
 
      
BELEDİYE ZABITA TEŞKİLATININ ÇALIŞMALARI İLE İLGİLİ BİLGİLER
 
 1)-Merkez Amirliği Büro çalışmaları.
 2)-Semt ve Mahalle çalışmaları.
 3)-Nokta Nöbetleri çalışmaları.
 4)-Bölge Çalışmaları.
 5)-Devriye Çalışmaları.
 6)-Nöbetçi Çalışmaları.
 7)-Esnaf denetim çalışmaları
 8)-İnşaat denetim çalışmaları
 9)-Temizlik ve sağlık denetim çalışmaları
10)-Tören ve merasim çalışmaları
11)-Gecekondu Denetim çalışmaları
12)-Ölçü ve ayarla ilgili çalışmalar
13)-Semt pazarlarının denetim çalışmaları
14)-Hayvan pazarları ve kasapların kaçak etlerle ilgili çalışmaları
15)-Fakir Ailelerle ilgili çalışmaları
16)-Asker Ailelerle ilgili çalışmaları
17)-Şehir içi Trafik çalışmaları
18)-Gıda ile ilgili satış, sağlık konuları denetim çalışmaları
19)-Sinema ve müzik eserleri ile ilgili denetim çalışmaları
20)-Seyyarla ilgili denetim çalışmaları
21)-Tüketiciyi Koruma Kanununa göre çalışmalar
22)-Hayvanların Sağlık Zabıtasına istinaden denetim çalışmaları
23)-Belediye Gelirlerinin takibini yapmak.
 
 
 
 
 
 
 
 
BELEDİYE ZABITA  MEMURLARIN   GÜNLÜK GÖREV HAZIRLIĞI
 
 
Evraklarını, hazırlayan 2 Memur. Arkadaşları ile Başlarında bölge sorumlu komiser,İle kendilerine verilen görevleri intacını Başarılı hizmetlerini yaparlar.
 1)-Temizlikle ilgili görevleri.
 2)-Nizam, İntizamla ilgili görevleri.
 3)-Halkın sağlığı ile ilgili görevleri.
 4)-Seyyar satıcıların nizamlı bir şekilde satışlarını temininin sağlanması.
 5)-Esnaf denetimini yapar ken önce selamımızı, veriyoruz, Denetime geldiğimizi bildirmek, teftiş defterini isteriz daha önceden neler olmuş, neler istenmiş, Bakılır ona göre işlem yapılır
Kişinin durumuna göre işlem uygulanır.
 6)-Günlük evrakların intacını yapmak.
 7)-Günlük şikayet leri değerlendirmek.
 8)-Başkanlıktan, Müdürlükten, Amirlikten, Komiserlikten, Ekip Amirimiz den, Alınan emirler yerine getirilir. Duruma göre ilgili önlemler alır.
 9)-Belediye emir ve yasaklarına uymayanlara, caydırıcılık, Önlemleri olarak, Cezai işlemleri uygulamak, Görevle ilgili önlemleri almak.
10)-Günlük nöbet çalışmaları varsa onu da uygular.
11)-Zabıta personeli Esnaftan ve halktan gerekli saygıyı görmesi için esnafa ve halka saygılı davranması gerekmektedir, Yasaların kendine verdiği yetkileri kullanmak zorundadır.
12)-Resmi olsun veya olmasın herhangi bir durumda, bir meslek arkadaşının zor durumunu gördüğünde derhal yardım etmek durumunda dır, Yardımcı olmayanlar hakkında yasal işlemler yapılır.
13)-Belediye gelirlerinin takibini yapmak.  
14)-Zabıta Teşkilatında Selamlaşma Önce kendisi gibi arkadaşlarına Selamlaşma yapar, Sonra rütbeli meslektaşlarınla Selamlaşır, Daha sonra komiserlerine, amirlerine, müdürlerine, belediye başkanına yardımcı larına , kaymakam ve vali gibi Tüm devlet büyüklerine ,Selam vermekle görevlidir.
15)-Zabıta teşkilatında Disiplin, Disip lin  olan, bir yerde işlerin % 50 si kendiliğinden başarılır. Disiplin olmayan bir yerde başarı sağlanamaz.
16)-Zabıta Teşkilatında Saygınlık, Teşkilat olarak ünü formalı çalışmak zorundayız,Saygınlık görmek için önce insanlar kendileri saygın olmak durumunda dırlar. Saygılı olmayan Saygı göremezler. Saygı Sevgi karşılıklıdır. 
                                                                                                                                  
 
 MESLEK ARKADAŞLARIMA BAŞARILI ÇALIŞMALAR DİLERİM SAYGILARIMLA.
 
                                                                                                       OSMAN BİÇER
 
  Bugün 28470 ziyaretçikişi burdaydı!  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=